بیمه های طرف قرارداد

نوع بیمه پاراکلینیک لیزیک UVX فمتو بستری
تامین اجتماعی طبق موارد مورد تعهد ندارد دارد ندارد دارد
خدمات درمانی طبق موارد مورد تعهد ندارد دارد ندارد دارد
ایران دارد دارد دارد فقط کارکنان رسمی دارد
البرز بنادر و کشتیرانی دارد، سایر بیمه شده ها فقط لیزر دارد دارد فقط کارکنان رسمی ، شرکت مهاب قدس، بنادر و دریانوردی دارد
آسیا فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
دانا(کارت طلایی یا تکمیلی) دارد دارد دارد دارد دارد
پارسیان در صورت دارا بودن دفترچه پارسیان دارد دارد دارد دارد
SOS فقط لیزر دارد دارد دارد دارد
رازی فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
سامان فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
آرمان فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
ما فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
ملت فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
سینا درصورت دارا بودن دفترچه سینا دارد دارد ندارد دارد
کارافرین فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
میهن فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
کوثر فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
تعاون فقط لیزر دارد دارد ندارد دارد
معلم فقط لیزر دارد دارد دارد دارد
نوین فقط لیزر دارد دارد فقط بانک ملی دارد
دی(بنیادشهید) دارد دارد دارد ندارد دارد
بانک تجارت دارد دارد دارد ندارد دارد
 تجارت نو  فقط لیزر  دارد دارد  دارد  دارد
بانک صادرات دارد دارد تحت پوشش بیمه سرمد دارد تحت پوشش بیمه سرمد دارد تحت پوشش بیمه سرمد دارد تحت پوشش بیمه سرمد
بانک ملت دارد دارد دارد ندارد دارد
بانک ملی دارد دارد تحت پوشش بیمه نوین دارد تحت پوشش بیمه نوین دارد تحت پوشش بیمه نوین دارد تحت پوشش بیمه نوین
بانک سپه دارد دارد دارد دارد دارد
بانک مسکن دارد دارد دارد دارد دارد
بانک مرکزی دارد دارد دارد دارد دارد
بانک رفاه دارد دارد دارد دارد دارد
بانک صنعت و معدن دارد دارد دارد دارد دارد
بانک کشاورزی دارد دارد دارد دارد دارد
صندوق بازنشستگی نفت دارد دارد دارد ندارد دارد
آتیه سازان حافظ فقط لیزر بازنشستگان تامین اجتماعی و شاغلین آموزش پرورش و سایر قراردادها ندارد دارد در صورت پوشش سقف بیمه دارد
شهرداری دارد دارد دارد ندارد دارد
صداوسیما دارد ندارد دارد ندارد دارد
کانون سردفتران دارد دارد دارد دارد دارد
ارتش دارد دارد دارد دارد دارد
سلامت دارد دارد دارد دارد دارد
سرمد دارد دارد دارد دارد دارد
پذیرش اینترنتی