تماس با نوردیدگان

نظرات و پیشنهادات

  اسامی پزشکان مرکز جراحی نوردیدگان

  دکتر منصور تیموری

  پزشک جراح چشم


  دکتر حسین علیمردانی

  پزشک جراح چشم


  دکتر اصغر هدایتی

  پزشک جراح چشم


  پزشک جراح چشم

  رئیس هیئت مدیره


  دکتر علی رضا ابراهیمی

  پزشک جراح چشم


  پذیرش اینترنتی